Algemene Voorwaarden dienstverlening All4Paws

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij All4Paws zich verbindt jegens de Klant een Gedrag begeleidende behandeling, een massagebehandeling, voedingsadvies, coaching, cursus of individueel begeleidingsmoment in te stellen ten behoeve van de hond van die Klant.

1.2.a. Gedrag begeleidende behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de Klant betreffende de uit te voeren therapie.

1.2.b. Massagebehandeling: een probleemgerichte behandeling gericht op stressreductie, ondersteuning bij pijn, lichamelijke problemen en/of revalidatie. Tijdens een behandeling, advies of consult wordt geen diagnose gesteld. Indien het vermoeden bestaat dat dat er meer speelt wat buiten het vakgebied ligt, wordt altijd doorverwezen naar een specialist.

1.2.c. Voedingsadvies: begeleiding bij het uitzoeken van een passende voeding, zodat het maximale uit de hond gehaald kan worden.

1.3. Klant: eigenaar van de hond, die All4Paws wenst in te schakelen en daartoe Opdracht geeft.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, producten en diensten van All4Paws.

2.2. Overeenkomst van opdrachten, producten en diensten komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken of doordat de klant zich middels een inschrijfformulier op de website of per email of WhatsApp aanmeldt.

2.3. Conform de wet Koop op afstand heeft u bedenktijd van 7 werkdagen waarin u kunt heroverwegen of u de dienst wil afnemen. De bedenktijd begint op de dag van afsluiting van de overeenkomst / inschrijving.

2.4.All4Paws levert al haar opdrachten, diensten en producten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt ook in het bijzonder wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevat.

 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1. All4Paws staat in voor het onderhouden van de capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van All4Paws op te volgen.

3.3. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de Gedrag begeleidende behandeling, Massagebehandeling of Voedingsadvies gebruik te maken van de door All4Paws voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, All4Paws en de omgeving.

3.4. Honden, welke een Gedrag begeleidende behandeling of een Massagebehandeling ondergaan, worden geacht voldoende gevaccineerd te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts of aantoonbaar over voldoende antistoffen tegen overdraagbare ziekten te beschikkingen middels een titerbepaling.

3.5. De Klant dient een WA verzekering te hebben die tevens dekkend is voor eventuele schade aangebracht door de hond.

 

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.

4.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

 

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1. All4Paws heeft aanspraak op een vergoeding voor geleverde diensten welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld.

5.2. Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

5.3. Conform de wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand) heeft u recht op 7 werkdagen bedenktijd. Deze gaan in na ontvangst van uw inschrijfformulier of schriftelijke of mondelinge afspraak. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd.

5.3. Betalingen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.

5.4. Deelbetaling van de vergoeding voor een Gedrag begeleidende behandeling, Massagebehandeling of Voedingsadvies zijn alleen mogelijk na overleg en instemming van All4Paws.

5.5. Annulering door Klant van gemaakte afspraken zal door All4Paws aanvaardt worden mits het 24 uur voor afspraak is.

5.6. Bij annulering door klant binnen 24 uur voor consult / individuele afspraak zal er 50% van het tarief berekend worden. Klant kan een beroep doen op een coulanceregeling.

5.7. All4Paws kan een coulance regeling gebruiken voor bepaalde situaties. De regeling is bedoel om onredelijke nadelige effecten en schrijnende situaties op te lossen. Een coulanceregeling kan schriftelijk of mondeling worden aangevraagd.

5.8. Indien All4Paws door overmacht of (weers)omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

5.9. Indien de klant in betalingsverzuim is geraakt, kan All4Paws haar diensten weigeren aan deze klant.

 

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1. All4Paws kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Echter zal All4Paws in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de Gedrag begeleidende behandeling, Massagebehandeling of Voedingsadvies te bereiken.

6.2. All4Paws is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de Gedrag begeleidende behandeling, Massagebehandeling of Voedingsadvies.

6.3. Deelname door Klant aan Gedrag begeleidende behandeling, Massage behandeling of Voedingsadvies gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond.

6.4. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WA) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar hond geldig is.

6.5. De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens over zichzelf en de hond volledig en correct te melden en mede te delen. Dit geldt met name voor de gegevens die de veiligheid van mens, dier en omgeving in het geding stellen.

 

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1. All4Paws zal alle verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2. All4Paws zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal waarop de klant herkenbaar in beeld is gebracht niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Gedrag begeleidende behandeling of Massagebehandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.

 

ARTIKEL 8: EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1. Alle door All4Paws verstrekte rapporten, adviezen, hand-outs, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik betreffende Gedrag begeleidende behandeling, Massagebehandeling of Voedingsadvies en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All4Paws worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

ARTIKEL 9: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

9.1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die All4Paws dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.

9.2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist All4Paws.

  

 
E-mailen
Bellen
Map
Info